Tietoa NATO-tehtävistä

26.6.2023

Puolustusministeriö on laatinut alla olevan materiaalin.

Jokainen NATO:n esikunta, virasto ja keskus on itsenäinen työnantaja, joka vastaa oman siviilihenkilöstönsä rekrytoinnista ja palkkauksesta. Kunkin esikunnan ja laitoksen komentajalla/johtajalla on oman organisaationsa osalta rekrytointien ja tehtävään palkkaamisen ratkaisuoikeus kyseiselle organisaatiolle määritetyn ja hyväksytyn rauhanajan kokoonpanon (Peacetime Establishment, PE) sekä myönnetyn budjetin puitteissa.

 

NATO:n komento- ja joukkorakenteessa lähtökohtana on, että kaikki rauhanajan (PE) tehtävät ovat ensisijaisesti sotilastehtäviä (komennettu). Tehtävien määrittäminen siviilitehtäviksi edellyttää erityisiä ja erillisiä perusteluja. Siviilitehtävien perustelut liittyvät ensisijaisesti osaamiseen, joka edellyttää siviilikoulutusta (taloushallinto, henkilöstöhallinto, muu tekninen erityisosaaminen). NATO:n komentorakenteen siviilitehtäviin palkattavat rekrytoidaan ensisijaisesti kunkin NATO:n esikunnan, viraston tai keskuksen toimesta suoraan vapailta työmarkkinoilta.

 

Jatkossa kuka tahansa 21-60 vuotias ja nuhteeton Suomen kansalainen voi hakea NATO:n avoimia siviilitehtäviä (NATO International Civilian, NIC). Avoimet tehtävät julkaistaan verkkosivustoilla (Taleo). Rekrytoiva NATO-organisaatio valitsee palkattavan tämän kokemuksen, osaamisen ja kyvykkyyksien perusteella (decisions based on merit). Työn vastaanotto edellyttää kansallista turvaluokitusta. Työsopimusta ei laadita ennen turvaluokituksen saamista. Rekrytoiva NATO toimija lähettää tarvittaessa kirjeen kansalliselle turvallisuusorganisaatiolle (National Security Authority, NSA) turvallisuusselvityksen laatimiseksi. Turvallisuusselvitys pyydetään vain niistä henkilöistä, joille läpäisevät rekrytointiprosessin ja joille työsopimusta tarjotaan. Yleisesti edellytetään NATO SECRET käsittelyoikeuksia.

 

NATO toteuttaa siviilien palkkauksen ensisijaisesti suorana palkkauksena (Direct hire), jolloin NATO on palkattavan ainoa työnantaja. NATO:ssa tehtävään palkattava työntekijä voi olla myös niin sanottu sekondeerattu (Seconded), jolloin tehtävänhoitaja jää lähettävän organisaation kirjoille, mutta on tehtävästään virkavapaalla. Työntekijän ja prosessin näkökulmasta erot suoran palkkauksen ja sekondeeratun välillä ovat vähäisiä. Sekondeerattu joutuu työhönoton yhteydessä allekirjoittamaan sitoumuksen, jossa sitoutuu palvelemaan ensisijaisesti NATO:a ja palkannutta organisaatiota, sekä sitoutuu olemaan paljastamatta NATO:ssa tietoonsa saamia asioita kansalliselle työnantajalleen. Sekä suorissa palkkauksissa että sekondeerattujen osalta NATO:n isäntäorganisaatio maksaa palkan ja kaikki työsuhteeseen liittyvät kulut (esim. palkka, eläkemaksut, muutto- ja matkakustannukset, päiväraha tms.).

 

NATO-tehtäviin palkattavan siviilihenkilöstön työsopimuksissa ei noudateta isäntä- eikä lähettävän maan työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä, vaan NATO:ssa laadittua NATO Civilian Personnel Regulations asiakirjaa (https://www.nato.int/cps/en/natohq/114139.htm).

 

NATO:n siviilitehtäviin voivat hakeutua 21-60 vuotiaat nuhteettomat NATO-maiden kansalaiset. Pakollinen eroamisikä NATO:n palveluksesta 65 vuotta. Koska NATO:n siviilitehtävien työsopimukset laaditaan pääsääntöisesti kolmen vuoden määräajaksi, voidaan poikkeustapauksissa siviilitehtävään palkata myös 62-vuotiaita. Määräaikaisia työsopimuksia voidaan myös jatkaa, ja esimerkkejä on yli kymmenen vuotta samassa tehtävässä palvelleita siviilejä. Lisäksi siviilihenkilöstöllä on mahdollisuus kehittää osaamistaan työn ohessa, ja hakeutua organisaation sisällä vaativampiin tehtäviin.

 

NATO:n ja ACT:n rekrytointikanavat ja ACT:n vapaat siviilitehtävät:

·       NATO General ‘work with us’ Website - https://www.nato.int/cps/en/natohq/212652.htm

·       NATO Careers Website - https://www.nato.int/cps/en/natohq/recruitment.htm

·       Current NATO Vacancies (the NATO Recruitment platform Taleo avautuu klikkaamalla avoinna olevia tehtäviä) - https://www.nato.int/cps/en/natohq/recruit-wide.htm

·       NATO Internship opportunities - https://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

·        NATO Temporary Employment Opportunities - https://www.nato.int/cps/en/natolive/86784.htm